Kutse standardid ja andmise kord

20. novembril 2013.a. kinnitas SA “Kutsekoda” Kultuuri kutsenõukogu uued treenerite kutsestandardid ja kutse andmise korra. Vt. Selleks, et vaadata tunde peab kutsetaotleja iseseisvalt võtma ühendust treeneriga ja leppima kokku aja millal saab tulla vaatama. Koolitustundide arvestamiseks tuleb täita vaatlusanalüüsi arvestamise kord: http://www.eok.ee/treenerikutse-alusdokumendid

Kutsetasemete vastavusmaatriks:

VARASEM KUTSE

EKR* KUTSETASE

TREENERI KUTSENIMETUS

Treener I 3 abitreener
Treener II 4 nooremtreener
Treener III 5 treener
Treener IV 6 vanemtreener
Treener V 7 meistertreener
8 eliittreener

*EKR – Eesti Kutsekvalifikatsiooniraamistik (22. mail 2008.a. Kutseseadus)

Vastavalt spordiseadusele on  treener isik, kellel on treenerikutse kutseseaduse tähenduses.

Eesti Olümpiakomitee (EOK) on treeneritele kutseandja. Kutseandmise ja taseme- ning täienduskoolituse korraldamiseks on EOK moodustanud koostöös spordialaliitudega kutsekomisjonid. Kutsekomisjonid kuulutavad välja kutseandmise, võtavad vastu taotlusdokumendid, kontrollivad nende nõuetele vastavust , korraldavad kutseeksami ja otsustavad kutse andmise.

Treenerikutse taotlejale ja taastaotlejale

  • Kutse taotlemiseks või taastaotlemiseks pöördu oma spordiala kutsekomisjoni poole. Kutsekomisjoni kooseisu ja kontaktid leiad siit.
  • Nõuded treeneri kutsetasemetele  ja kutse taotlemise ning taastaotlemise vormid leiad http://www.sport.ee/et/treenerid#ankur1
  • EKR tase 3 – 5 (varasem I – III tase)  treenerite  spordi üldainete ja paljude spordialade õppekavad ja õppematerjalid leiad siit

Kutsekomisjoni ja hindamiskomisjoni liikmele