KA
VH
Siseujumisbassein

25 (m)
10 (m)
4
1.85 (m)
1.05 (m)
ei
jah
0
KA
VH
Siseujumisbassein

10 (m)
2.5 (m)
0
0.64 (m)
0.34 (m)
ei
jah
0